Račianska 66, Bratislava

PO - PIA termín podľa dohody

5. poschodie, č. 514

SO - NE možnosť dohody

Marianna Jurech Molnárová-M&B HARMONY, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66, IČO : 45299404 ,  Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra : 130-20862

 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.zdravozit.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby  forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvaním osobných údajov je  spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, štruktúrovanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom,  šírením, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobnými údajmi sú Vaše osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete do rôznych formulárov a databáz a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje : e-mailová adresa, meno, adresa, dátum narodenia, informácie o zdravotnom stave. Vaše osobné údaje sú používané na konkretizované účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.

ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Registratúra

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie administratívnych služieb  a komunikácia s dotknutými osobami  s cieľom poskytnúť kvalitnú službu. Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods.1 písm. c)  GDPR).

Predmetom spracúvania OÚ pri IS registratúra je titul, meno, priezvisko, adresa a prípadne e-mailová adresa, telefónne číslo.

Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási  alebo   odvolá svoj súhlas zaslaním   tejto informácie na  e-mailovú adresu: info@zdravozit.sk.  Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods.1 písm. a)  GDPR).

Databáza klientov analýzy  zdravého životného štýlu

Účelom spracúvania osobných údajov  je  napĺňanie databázy klientov za účelom poskytovania analýzy zdravého životného štýlu.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods. 1 písm. b)  GDPR) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane.  Treťou stranou  je subjekt   vo Švajčiarsku. Európska komisia rozhodla, že táto tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos údajov nie je nutné  žiadne osobitné povolenie.

 DOBA SPRACÚVANIA

Klient  súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu  10 rokov pre účel : registrácia

Klient  súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pre  účel :  marketing

Klient  súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov  pre účel: databáza klientov analýzy zdravého životného štýlu

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Klient  má právo v zmysle GDPR na  právo na opravu,  právo na výmaz,  právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo na odvolanie súhlasu,  právo na prístup k informáciám.

Právo na opravu.

Klient  má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

Právo na výmaz.

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa  ho týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania, 
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov.

Klient má právo získať OÚ, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Klient  má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa ho  týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jeho  práva najneskôr pri prvej komunikácii s ním, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Klient svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Klient  má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa  ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť klient o tejto skutočnosti informovaný. Klient  môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Právo na prístup k informáciám.

Klient  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa ho týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, klient má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od klienta,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosti informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo klienta verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho klienta. Verifikácia spočíva  v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania klientom

Klient  môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach. Návrh musí obsahovať údaje o tom,   kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov  prevádzkovateľa :  Marianna Jurech Molnárová-M&B HARMONY  
sídlo/miesto podnikania : 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66
IČO: 45299404
Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo    mariannajmolnarova@gmail.com, 0908 832 970
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Marianna Jurech Molnárová

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  1.9.2018.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.